- - - - - -

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át!

Adószám: 18814509-1-15

Facebook oldalunk

Statisztika

Látogatók
6
Cikkek
90
Cikkmegtekintések találatai
66718

Elérhetőségeink

E-mail: atanulasuniojaert@gmail.com
Weboldal: www.tanulasunio.hu

Keresés

A+ R A-

Alap

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 

Az alapítvány küldetése, főbb céljai:

A magyarországi kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A célkörbe tartozó személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ezen belül kiemelten kezelve a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés kérdéskörét.

A szervezet tevékenységének motivációi:

Esélyegyenlőség elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzeti identitás erősítése, kulturális örökség megóvása, személyiség és képességfejlesztés, környezettudatos életmódra való figyelemfelhívás, közérdekű tevékenységek.

 

Az alapítvány működésének főbb területei:

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Környezetvédelem. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Emberi és állampolgári jogok védelme. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

Kulturális tevékenység

Kulturális örökség megóvása

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt a „Kapocs” -magyar kultúra és összetartozás c. projektünk, „A lélek tápláléka a mese, a vers és a történetek” c. rendezvényünkre, mely a „A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány és a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet együttműködésével valósul meg.

 

A rendezvény időpontja: 2017. 03. 10.

A rendezvény helyszíne: Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola

                                                              4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.

 

PROGRAM

10.00: Megnyitó- Tomcsik Eleonóra Anna - „A Tanulás Uniójáért” Közhasznú Alapítvány kuratórium

                                                                                                                          elnöke 

                             -Kudlotyák Krisztina -Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet igazgatója

 

 

10.10-11.10: Versek, mesék-Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói, valamint

                        beregszászi fiatalok előadásában

 

11.10-11.25: Szünet- a gyerekek munkáiból készült kiállítás megtekintése, megzenésített versek

 

11.25.-12.00: Versek, mesék-Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola tanulói,valamint

                        beregszászi fiatalok előadásában

 

12.00-12.15: Szünet- a gyerekek munkáiból készült kiállítás megtekintése, megzenésített versek

 

12.15-12.45: A „Trump at Club” együttes zenél

 

12.50: Ebéd

 

<<<MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE>>>


 

Tomcsik Eleonóra Anna                     Kudlotyák Krisztina                                   Szabó Bernát Sándorné

  „A Tanulás Uniójáért”                         Pro Cultura Subcarpathica                                    Intézményvezető

 Közhasznú Alapítvány                        Civil Szervezet igazgatója                                        kuratórium elnöke

A SZENT KORONA SZOLGÁLATA

 

MÁRIAPÓCSON 2014. május 17.

 

 

"A KORONA ÖSSZETARTÓ EREJE"

 

 

 

 

Meghívó letöltéséhez kattintson <<<IDE>>>

 

Program letöltéséhez kattintson <<<IDE>>>

 

 

 


 

 

 

 

 

A kulturális örökség megóvásának keretében célul tűztük ki, a Szent Korona-mint a világon egyedülálló korona-titkainak, összetartó erejének térhódítását határon innen és túl.

 

 

 

 

 

 

 


A Kuratórium, a döntéseit írásban közli az érintettekkel. A Kuratórium döntéseiről az elnök nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vezető szerv döntésének tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, személy szerinti megjelölésüket, továbbá azt a körülményt, hogy a döntést az érintettekkel mikor és miként közölték, továbbá a nyilvánosságra hozatal körülményeit is.

Az alapítvány a célja szerinti tevékenységéből, illetve jelen alapító okirat felhatalmazása alapján esetlegesen folytatandó vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit elkülönítetten kell nyilvántartani. Egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

Az alapítvány az elmúlt időszakban tevékenyen részt vett az állami gondozott gyerekek, az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok támogatásában. Az önkéntes segítők, és a kuratórium tagjai, támogatói nagymértékben hozzájárultak a hátrányos helyzetű gyerekek, és a nevelőszülők mindennapi gondjainak enyhítéséhez.

A környezetvédelem, az életterük tisztántartása, az egészséges életmódra nevelés témában az alapítvány mindig segítséget nyújtotta nevelőotthonokban és nevelőszülőknél élő gyerekeknek egyaránt.

Az alapítvány 2013. évtől kezdődően, rendszeres foglalkozások keretein belül kívánja megvalósítani a hátrányos helyzetű csoportok környezettudatos szemléletének kialakítását, és a gyakorlatban történő alkalmazásának technikai elsajátítását.

Azt gondoljuk, hogy amit a gyerekek látnak, hallanak, azt elfelejthetik, de amit csinálnak, arra emlékezni fognak.

 

Évek óta kapcsolatot tartunk a határon túli hátrányos helyzetű gyerekekkel, nevelőszülőkkel, fiatal felnőttekkel. Az alapítvány kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése.

 

2013 júliusától, alapítványunk- megújult kuratóriumi tagjaival-, a következő célok megvalósítására összpontosít:

A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése keretébe, nevelő, oktató, képesség - és személyiségfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységek, kiemelten a környezetvédelem területén.

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek.

Kulturális tevékenységek és kulturális örökség megóvása.

További eredményeink elérhetőek a „BESZÁMOLÓK” menüpontban.

 

Az alapítvány kezelő és döntéshozó szerve a kuratórium.

A kuratórium 3 főből áll.

Elnöke: Tomcsik Eleonóra Anna

Tagja: Váczy Zoltánné (született: Elchlinger Anna)

Tagja: Bereczky József

A kuratórium elnökének, tagjainak  személyében a későbbiekben bekövetkező esetleges változások esetén a kuratórium elnökét, tagjai az alapító egyhangúlag meghozott döntésével jelöli ki.

7.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratórium a határozatait a kuratóriumi tagok legalább 2/3-ának jelenlétében, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium ülése nyilvános. Kötelező a kuratórium ülését összehívni, ha az alapító, illetve  a csatlakozók több, mint 1/3-a írásban kéri. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke írásbeli meghívó kézbesítésével, az ülés napját megelőző 15 nappal hívja össze. Az ülésen a kuratórium elnöke ismerteti a napirendi pontokat, majd a résztvevők egyszerű szótöbbséggel határoznak annak elfogadásáról. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítése a kuratórium elnökének a feladata. A kuratórium további működési szabályait maga határozza meg.

7.2. A kuratórium tagjai az alapítóval semmilyen érdekeltségi viszonyban nem állhatnak.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, illetve, akinek hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,  vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben  egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a  közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a  bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselők a szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szerveztet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az alapítvány a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi szabályokon túlmenően egyéb összeférhetetlenségi szabályt nem kívánnak megállapítani

7.3. A kuratórium minden év negyedik negyedévében köteles beszámolni addig végzett tevékenységéről, valamint az alapítványi vagyon felhasználásról az alapítónak. A beszámoló alkalmával a kuratórium közli a döntéseit az érintettekkel, illetve dönt a határozatainak nyilvánosságra hozataláról hirdetmény formájában.

7.4. A kuratórium dönt:

-          az alapítványi vagyon felhasználásáról,

-          a csatlakozni kívánók elfogadásáról, vagy elutasításáról. tagjai a feladatukat ellenszolgáltatás nélkül látják el. A kuratórium további működési szabályait maga határozza meg.

Tomcsik Eleonóra Anna


"A Tanulás Uniójáért"
Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke.